28. listopada zakończyliśmy cykl zajęć edukacyjnych dla szczecińskiej młodzieży pod hasłem „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku”. Przeprowadziliśmy 21 spotkań połączonych z lekcją muzealną pt. „Etnografia Afryki” w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W zajęciach wzięło udział 514 uczniów.

Lekcje odbyły się w oparciu o scenariusz, który publikujemy na naszej stronie. Zachęcamy nauczycieli do korzystania ze scenariusza zajęć, jest on dopasowany do programu nauczania!

Podstawa programowa dla zajęć „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku”:

FILOZOFIA:

III. Filozofia współczesna.

1) Problematyka filozofii człowieka w myśli XX w. Uczeń:

rekonstruuje i porównuje wybrane dwudziestowieczne koncepcje człowieka, rekonstruuje wspierające je argumenty (freudowski model psychiki i funkcji kultury; egzystencjalistyczna koncepcja człowieka – J.-P. Sartre, A. Camus – związki między wolnością, samotnością i odpowiedzialnością; koncepcja człowieka w filozofii dialogu – M. Buber, E. Lévinas; ponowoczesna koncepcja przygodności i autokreacji –R. Rorty);

2) potrafi wskazać etyczne konsekwencje poznanych stanowisk;

4) formułuje rozwiązania przykładowych dylematów moralnych, odwołujące się do poznanych koncepcji i pojęć;

6) interpretuje przykładowe zjawiska historyczne, zjawiska zaczerpnięte z życia codziennego bądź teksty kultury, odwołując się do poznanych koncepcji;

V. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów filozoficznych. Uczeń:

1. rekonstruuje zawarte w tekście problemy, tezy i argumenty;

2. odróżnia zawarte w tekście informacje od opinii, tezy od hipotez, argumenty od kontrargumentów, przesłanki (założenia) od wniosków;

3. identyfikuje problematykę tekstu i reprezentowany w nim kierunek filozoficzny;

4. umieszcza tekst w kontekście historycznym: identyfikuje epokę oraz filozoficzny i kulturowy kontekst jego powstania i oddziaływania;

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:

5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji;

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – poziom rozszerzony

4. Struktura społeczna. Uczeń:

2) porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym państwie, wyjaśniając związek między nierównościami społecznymi a nierównością szans życiowych;

36. Prawa człowieka. Uczeń:

1) przedstawia ideę oraz historyczny rodowód praw człowieka;

2) przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka i analizuje zastrzeżenia formułowane przez jej przeciwników;

40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Uczeń:

3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;

4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności pomiędzy państwami biednymi i bogatymi w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;

41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:

1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji (polityka,

gospodarka, kultura, komunikacja, ekologia);

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

4. Państwo, gospodarka. Uczeń:

12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.

GEOGRAFIA

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:

14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu

na rozwój regionalny i lokalny;

GEOGRAFIA – poziom rozszerzony

9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:

14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i integracji politycznej;

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

5. Swojskość i obcość. Uczeń:

C.5.1. charakteryzuje i ocenia postawy Europejczyk ów wobec mieszkańców zdobywanych i odkrywanych ziem w epoce nowożytnej;

D.5.1. charakteryzuje obecność mitu „szlachetnego dzikusa” w literaturze epoki, opisuje europejskie wyobrażenia o mieszkańcach innych kontynentów zawarte w literaturze przygodowej;

D.5.2. charakteryzuje i ocenia idee nacjonalizmu i rasizmu w XIX w.;

E.5.2. analizuje, na wybranych przykładach, współczesne społeczeństwa wielokulturowe.

Zachęcamy do używania go na zajęciach!

Lekcje muzealne w formie wypracowanej w ramach projektu są również dostępne w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z działem edukacji Muzeum:

Dorota Obalek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 797 400 438